Przejdź do treści

Czynności notarialne

  Notariusz w zakresie swoich uprawnień jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.
  Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, a w języku obcym – przy pomocy tłumacza przysięgłego języka, który osobie biorącej udział w czynności jest znany.

  Jeżeli osoba biorąca udział w czynności notarialnej nie umie pisać lub z innych powodów nie jest w stanie się podpisać, istnieje możliwość zastąpienia podpisu tej osoby odciskiem tuszowym jej palca. Obok tego odcisku osoba trzecia (niebędąca członkiem rodziny) wypisuje imię i nazwisko osoby nieumiejącej lub niemogącej pisać, umieszczając swój własny podpis.


  W czynnościach dokonywanych przez osobę niewidomą, głuchą, niemą lub głuchoniemą, na jej życzenie, może uczestniczyć wskazana przez nią zaufana osoba.   Notariusz może przywołać do czynności biegłego, jeżeli stroną jest osoba głucha lub głuchoniema.
Notariusz udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

  Notariusz dokonuje następujących czynności:
– sporządza akty notarialne, np. umowy, pełnomocnictwa, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, testamenty,
– sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
– podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego
– podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
– sporządza poświadczenia
– spisuje protokoły
– sporządza protesty weksli i czeków
– przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
– prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności
– sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
– sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
– składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej
– sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI


• Umowa sprzedaży
• Umowa darowizny
• Umowa zniesienia współwłasności
• Umowa o podział majątku wspólnego
• Umowa dożywocia
• Umowa zamiany
• Umowa przedwstępna
• Umowa rozwiązująca przedwstępną umowę
• Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu
• Umowa przeniesienia własności w celu zwolnienia się z długu (datio in solutum)

 

DZIEDZICZENIE

• Testamenty (w tym z poleceniem, zapisem zwykłym, zapisem windykacyjnym, wydziedziczeniem)
• Odwołanie testamentu
• Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia
• Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
• Akty poświadczenia dziedziczenia
• Otwarcie i ogłoszenie testamentu
• Poszukiwanie testamentu w notarialnym rejestrze testamentów
• Umowa o dział spadku

OŚWIADCZENIA

• Oświadczenie o poddaniu się egzekucji
• Oświadczenie o ustanowieniu służebności lub użytkowania
• Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki
• Oświadczenie o ustanowieniu fundacji

SPÓŁKI

• Umowy i akty założycielskie spółek prawa handlowego oraz ich zmiany
• Protokoły zgromadzeń wspólników

POŚWIADCZENIA

• własnoręczności podpisu
• zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
• daty okazania dokumentu
• pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

INNE CZYNNOŚCI

• Pełnomocnictwa
• Umowy majątkowe małżeńskie (np. ustanowienie rozdzielności majątkowej)
• Protokoły, np. otwarcia strony internetowej, otwarcia SMS, niestawiennictwa drugiej strony)
• Umowa alimentacyjna

Odmowa dokonania czynności notarialnej:

Przepisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, wymagają od notariusza aby odmówił dokonania czynności sprzecznej z prawem bądź zasadami współżycia społecznego.